ການມອບປຶ້ມອ່ານ ຈຳນວນ 1,589 ຫົວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນໃນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ

ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ ບ້ານທົ່ງນ້ອຍ,ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ກຳລັງເລືອກປຶ້ມ ອ່ານຫົວທຳອິດຂອງພວກເຂົາ

ການມອບປຶ້ມອ່ານ ຈຳນວນ 1,589 ຫົວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນໃນປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ

ໃນວັນທີ 29 ກຸມພາ 2012 ທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ. ນາງ ຄາຣລີ ໄທເລີ ອາສາສະມັກຈາກປະເທດໂອສຕາລີ ປະຈຳອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2, ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ປຶ້ມອ່ານໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຢູ້ສາມເຂດຍອດນ້ຳ ຈຳນວນ 1,598 ຫົວ . ປຶ້ມອ່ານດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 12 ຊຸດ ໜູນວຽນ ເຊິ່ງເປັນແນວ ຄວາມຄິດລິເລີ້ມ ທີ່ສຸມໃສ່ສ້າງເປັນຫໍສະມຸດເຄື່ອນທີ່ ຂອງອົງການ.

Full Report (Eng) (Lao)

This entry was posted in Community Outreach Conservation Awareness, Rural Development. Bookmark the permalink.