ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ

ຈຸດປະສົງລວມຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນໍ້າເທີນ2 ແມ່ນເພື່ອຟື້ນຟູບູລະນະ,ປົກປັກ ຮັກ ສາປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຫຼາກທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ຖິ່ນທີຢູ່ອາໃສ ຄຸນຄ່າຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ຄຸນຄ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າທີ່ ອາໃສຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ2. ອົງການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ ນໍ້າເທີນ2 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ໃນໄລຍະເລີ້ມຕົ້ນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ລົດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນເປັນເວລາຍືດເຍື້ອຍາວນານມາດົນນານແລ້ວ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວມານີ້ຈະຕ້ອງ ມີ ມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຢຸດຢັ້ງເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ການຈັດ ສັນເນື້ອ ທີ່ດິນກະສິກຳໃຫ້ຊຸມຊົນ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການຊຸກ ຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກັບເຂດບຸລິມະສິດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຫລາກຫຼາຍ ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສູງ.

ສິ່ງສຳຄັນຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະຄວາມສົມດຸນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດ ສັນຄຸ້ມຄອງເພື່ອບັນ ລຸເປົ້າໝາຍຂອງວຽກງານ ອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາ,

ການປະຕິບັດແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງຄວນຖືກດຳເນີນງານເປັນຂັ້ນຕອນຕິດ ຕໍ່ກັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງແຜນງານຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດີກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນວິທີນີ້, ສ່ວນຫຼາຍ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ, ຖ້າການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແບບບັງຄັບ ອາດນຳໄປສູ່ການສູນເສຍການນຳໃຊ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນແບບຍືນຍົງອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳເທີນ2 (WMPA) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນພາຍໄຕ້ດຳລັດຂອງນາຍຍົກລັດທະມົນຕີເລກທີ 25/ນຍ (26 ກຸມພາ 2001) ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂໂດຍນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີລໍາລັດເລກທີ 39/ນຍ(23 ກຸມພາ 2005) ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຈັດສັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ2

ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 471(11/11/2011) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂື້ນໂດຍມີ 8 ວັດຖຸປະສົງສຳລັບການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ/ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ເທີນ2.

ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຮັບປະກັນບໍລິມາດນ້ຳທີ່ພຽງພໍ ໂດຍມີການຕົກຕະກອນໃນລະດັບຕໍ່າ ໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ໄຫຼອອກຈາກອ່າງເກັບນ້ຳເທີນ2 ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໂດຍມີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ຢູ່ໃນເຂດແຫຼ້ງນ້ຳເທີນ2.

2. ປະຕິບັດຄຳໜັ້ນສັນຍາ ທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ໄວ້ ພາຍໄຕ້ຈົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 198/ຄພລ ລົງວັນທີ 7 ມີນາ 2005

3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດຖະບານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາສຳປະທານ ໂຄງການໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນ້ຳເທີນ2 ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ

4. ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຍາຍລະບົບຊີວະນາໆພັນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການອະນຸລັກ ຫຼື ເສີມຂະຫຍາຍ ຖິ້ນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດປ່າ ນົກ ແລະ ສັດນ້ຳຊະນິດທີ່ຫາຍາກ, ຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ.

5. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ເພີ້ມທະວີຄວາມເຂັ່ມແຂງດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ອົງການ ແລະ ບັນດາ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງອົງການ

6. ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ ຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດແຫລ່ງນ້ຳເທີນ2 ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ດ້ວຍການກຳນົດກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ ເຂດນັ້ນ

7. ປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບຮູ້ສິດເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງປ່າ ສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ແລະ ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳເທີນ2 ໃນການສ້າງຕັ້ງພູມລຳເນົາ ແລະ ການໄປ ມາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ: ອົງການຮັບຮູ້ ສິດຕາມປະເພນີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນການນຳ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາ ກັບອົງການ

8. ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຢ່າງເຂັ່ມງວດ (ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ການຮັກສາເງິນສົດ ແລະ ຊັບສິນ) ແລະ ນຳໃຊ້ກອງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຈຸດປະສົງຂອງອົງການ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ນັ້ນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 (NTPC) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍລັດທະບານ ສ ປ ປ ລາວແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳເທີນ2 (NTPC). ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2ໄດ້ໃຫ້ທືນສະໜັບສະໜູນແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳເທີນ2 (WMPA) 6,500,000 ໂດລາສະຫາລັດ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນອກຈາກນີ້, ທາງບໍລິສັດຈະສະໜັບສະໜຸນທຶນຈຳນວນ 1,000,000 ໂດລາຕໍ່ປີ (ລວມທັງອັດຕາເງີນເຟີ້ມ) ສໍາຫຼັບການດໍາເນີນໂຄງການໃນຊ້ວງເວລາ 25 ປີ.​ ການສະໜັບສະໜຸນກອງທຶນໃຫ້ແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳເທີນ2 (WMPA) ບົນພື້ນ ຖານການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນເພື່ອຈຸດປະສົງການອະນຸລັກ ແລະ  ພັດທະນາ.