ການຄຸ້ມຄອງ

Ä©É-´ó-¡¾­-¡¿­ö©-£¸¾´-»ñ®°ò©§º®- ¢º¤-¦½´¾§ò¡-¢º¤¦½²¾®ðìò¹¾­-ÁªÈì½-êȾ­ §ˆ-¤ìö¤-Àìò¡-í§š­¿ ¡¾­¥ñ© ¯½ªò®ñ©-Á°­¡¾­ê†Ä©É¡¿­ö© Áì½ »ñ®»º¤ ÁªÈì½¯ó §ˆ¤Á´È­¡º¤À좾ê†À¯ñ­À¦­¾êò¡¾­Ã¹É. ­º¡¥¾¡­˜­¨ñ¤Ä©É º½­÷´ñ© ¤ö®¯½´¾­¯½¥¿¯óºó¡©É¸¨.  ´ó-¹ì¾¨-²¾¡¦È¸­-ê†-´¾¥¾¡-±È¾¨-ìñ©«½®¾­¯½¡º®-í-¦½²¾-®ðìò¹¾­-©„¤¡È¾¸ (ª¾´-ê†-Ä©É-¡¿­ö©-í-´¾©ª¾-êó 12  ¢º¤-©¿-ìñ©-Àì¡êó 471/­¨   Áì½ ¯½ê¾­¦½²¾®ðìò¹¾­À¯ñ­ °øɧš­¿Â©¨¡ö¤. ¦½ ²¾-®ðìò¹¾­–À¯ñ­-À¸êó-í-¡¾­-¯½¦¾­-¤¾­-¡ñ®-¹­È¸¨-¤¾­-ìñ©«½®¾­ Áì½ ¦½-«¾-®ñ­-ªÈ¾¤Å. ¦½´¾§ò¡ ¦½²¾®ðìò¹¾­ ºö¤¡¾­£÷É´£º¤¯ö¡¯ñ¡»ñ¡¦¾ÁÍȤ­Õ ­ÕÀêó­2 ¯½¡º®-´ó-©„¤-ìøÈ-´­š:

  1. êȾ­ À¥í¾-Á¢¸¤-Á¢¸¤-£¿-´È¸­  (-À¯ñ­-¯½ê¾­)
  2. êȾ­- »º¤-À¥í¾-Á¢¸¤Å £¿-´È¸­ (»º¤-¯½ê¾­-)
  3. êȾ­ »º¤-À¥í¾-Á¢¸¤Å ®ðìò-£¿-ħ (»º¤-¯½ê¾­)
  4. êȾ­ ¹ö¸Îɾ-¡ö´-¯È¾-Ä´É, ¡½§¸¤-¡½-¦ò¡¿ -Áì½ ¯È¾-Ä´É (¦½´¾§ò¡)
  5. êȾ­ ¹ö¸¹­É¾-¹Éº¤¡¾­ ºö¤¡¾­-§ñ®²¨¾¡-º­­Õ –Áì½ ¦†-¤-Á¸©-ìɺ´ (¦½´¾§ò¡)
  6. êȾ­ ¹ö¸Îɾ-°½-Á­-¡¯È¾-Ä´É-Á¢¸¤Å- £¿-´È¸­ (¦½´¾§ò¡)
  7. êȾ­ ¹ö¸Îɾ-°½-Á­-¡¯È¾-Ä´É-Á¢¸¤-®ðìò-£¿-ħ (¦½´¾§ò¡)
  8. êȾ­ À¥í¾-À´õº¤ Å ­¾-¡¾¨
  9. êȾ­ À¥í¾-À´õº¤ Å £¿-À¡ó©
  10. °øɪ¾¤¹­É¾-ê†-«ô¡-ÁªÈ¤ª˜¤¥¾¡-º¿­¸¨-¡¾­-ù¨È-¢º¤-®ðìò¦ñ©-ij³É¾-­Õ-Àêó­ 2 ¥¿¡ñ©, -ÁªÈ¤ª˜¤-©¨-¦½²¾-®ðìò¹¾­-¢º¤-®ðìò¦ñ©Ä³³É¾­Õ-Àêó­2 (ª¾®-é-ê†-®ðìò¦ñ©-ij³É¾-­Õ-Àêó­ 2 ùÉ-êõ­-Á¡È-ºö¤¡¾­ (¦½´¾§ò¡)

¡Ò¦É¾¤, À²†´ê½¸ó £¸¾´¦¾´¾© ùÉÁ¡Èºö¤¡¾­ Áì½ £øÈ-»È¸´-¤¾­

¡¾­-¡Ò¦É¾¤, -À²†´-ê½¸ó £¸¾´-¦¾´¾© -ùÉ-Á¡È ºö¤¡¾­ -Áì½ £øÈ-»È¸´¤¾­ – Á´È­-´ó £¸¾´-¦¿£ñ­ Áì½ ¥¿-À¯ñ­ Á­È-Ã¦È À²ˆº-À»ñ©-Ã¹É ¡¾­-£÷É´-£º¤, ²ñ©ê½­¾ -Áì½ ¯ö¡-¯ñ¡-»ñ¡¦¾ ¯È¾-¦½¹¤¸­-Á¹È¤-§¾©­¾-¡¾¨ ­Õ-Àêó­ ¡ð-£õ -À¢©-Á¹-ìȤ­Õ ­Õ-Àêó­2 ´ó- °ö­¦ñ¡¦ò© Áì½ ¡¾¨-À¯ñ­-ªö¸-Á®® ¢º¤-¡¾­-£÷É´-£º¤- ¯È¾-¦½¹¤¸­-Á¹È¤-§¾©. ²Éº´-©¼¸-¡ñ­­˜­ ¡ð-À²ˆº-¨ö¡-®ö©-®¾© ¢º¤-®ñ­©¾ ¡¾­¥ñ©ª˜¤ ¢º¤-À´õº¤ -Áì½ -Á¢¸¤ -ùÉ-¦ø¤-¢œ­ ©¨-°È¾­-¯½¦ö®-¡¾­ ¡¾­-»È¸´-¸¼¡-¤¾­ ¡ñ® º£¯ ê2 -Áì½ À´ˆº-À¹ñ­-¸È¾ ¡¿ìñ¤ ¢º¤-êɺ¤-«…­ (®É¾­, -À´õº¤ -Áì½ -Á¢¸¤) -Ä©É-´ó £¸¾´-À¢˜´-Á¢¤Áìɸ, – º£¯ ê2 ¥½-¹ì÷©°Èº­ ©É¾­-¡¾­¥ñ©ª˜¤ ìö¤-¦È¸­-·¤ -Áì½ ¨ö¡-®ö©®¾© ¢º¤-êɺ¤-«…­ -ùÉ-¦ø¤-¢œ­. í-Ä쨽-°È¾­-´¾ -Ä©É-¥ñ©ª˜¤ ¯½ªò®ñ© ¸¼¡-¤¾­-©É¾­-­š ©É¸¨-¡¾­¥ñ©ª˜¤ ¡¾­±õ¡ºö®»ö´¸ò§¾-¡¾­-ªÈ¾¤Å, ¡¾­-į-êñ©¦½­½-¦ô¡¦¾-²¾¨-í Áì½ ªÈ¾¤¯½-Àê© Ã¹É-Á¡È ²½­ñ¡¤¾­ Áì½ £øȻȸ´-¤¾­ êñ¤-Ïö© 20 ¡¸È¾£˜¤, °øÉ-À¢í¾ »È¸´ 185 £ö­ §‡¤-´ó 쾨-콺¼© ©„¤­š: