ເຂດອ້ອມຮອບ

ບັນດາບ້ານອ້ອມຮອບ ຫຼື ອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ມີ 42 ບ້ານ (ຈາກ4 ຕົວເມືອງ) ມີປະຊາກອນ 22,700 ກ່ວາຄົນອາໃສຢູ່, ເຊຶ່ງເຫັນວ່າເປັນເຂດທີ່ກຳລັງມີການພັດທະນາໄວ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບບໍ່ຍືນຍົງ.  ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ: ປະຊົນທີ່ອາໃສ ຢູ່ເຂດອ້ອມຮອບໄດ້ສ້າງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງສືບຕໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂດ ແຫຼ່ງນ້ຳ.  ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັກປັກຮັກສາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງອົງການແມ່ນສົ່ງເສີມປະຊາຊົນເຂດອ້ອມຮອບໃຫ້ກາຍເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານ ແລະ ເປັນຜູ້ຍາມປະຕູເຂົ້າສູ່ເຂດແຫລ່ງນ້ຳດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ, ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ການຍົກສູງຈິດສຳນຶກ ແລະ ແຜນງານສະນັບສະໜູນຕ່າງໆ.  ບັນດາບ້ານໄດ້ຖືກຈັດບຸລິມະສິດແມ່ນໄດ້ ອີງຕາມສະພາບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ. ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດອ້ອມຮອບກໍຄືໃນເຂດຊົນນະບົດອື່ນໆຂອງ ສປປລ ແມ່ນອີງໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ, ການນຳໃຊິຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ການຫາປາ ແລະ ການບໍລິການ ຕ່າງໆ (ການຄ້າຂາຍຫ່ຽອຍ) ເປັນຕົ້ນຕໍ.