ວຽກ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ

​ເປົ້າໝາຍ​ຂອງ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນາ​ກາຍ ນ້ຳ​ເທີນ ກໍ່​ຄື​ເຂດ​ແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳ​ເທີນ2 ​ແມ່ນ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ການ​ເອື້ອ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນບັນດາ​ເຜົ່າ ທີ່​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ໃນ ​ແລະ ອ້ອມ​ຮອບ, ​ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ​ຍາກ ດ້ວຍ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ ໂດຍບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ເພື່ອ ການອະນຸລັກ ໂດຍສຸມໃສ່ການຄ້ຳປະກັນສະບຽບອາຫານເປັນຕົ້ນຕໍ. ແຕ່ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນໃນຮູບແບບຂອງການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາແບບປະສົມປະສານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຶ່ງຜ່ານມາ ທາງອົງການ ໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ວຽກງານກະສິກຳ

ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ສຳລັບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງລະບົບ ການຜະລິດກະສິກຳແບບພື້ນເມືອງ, ໃນນີ້ລວມມີການຈັດສັນສັດລ້ຽງ(ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ, ຜະລິດອາ ຫານສັດ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບສັດ), ການຜະລິດຜົນລະປູກ(ປັບປຸງເຄື່ອງມືກະສິກຳ, ການເກັບຮັກສາ ແນວພັນ, ເຕັກນິກວິທີການປູກພືດ ແລະ ທົດລອງແນວພັນໃໝ່), ແນວພັນເຂົ້າ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ພືດຜັກ ຕ່າງໆ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ຈັດສັນນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ. ທຸກໆຄຸ້ມບ້ານທີ່ຢູ່ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ທີມງານມອບດິນ-ມອບປ່າຂອງອົງການ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານກັບຊາວບ້ານ ໄດ້ແບ່ງເຂດກະສິກຳ, ປ່າຜະລິດຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ ແລະ ປ່າສະຫງວນບ້ານ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ຍັງສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງ ກ່າວ ຮ່ວມກັບຊາວບ້ານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ ວຽກງານມອບດິນ-ມອບປ່າ ຍັງໄດ້ສືບ ຕໍ່ຢູ່ໃນເຂດອ້ອມຮອບ.

ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ

ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມແພດປະຈຳຢູ່ສຸກສາລາຂອງແຕ່ລະເຂດ ໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ. ສູນບໍລິການສຸຂະພາບ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເຂດ ເພື່ອບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ໃນການວາງແຜນຄອບ ຄົວ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ມີໂພສະນາການ. ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2 ຍັງສະໜອງເງິນເດືອນ ໃຫ້ແພດສຸກສາລາ 4 ຄົນທີ່ປະຈຳຢູ່ໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ, ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ສະໜອງຢາ ປົວພະຍາດ, ມຸ້ງ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສູນບໍລິການສຸຂະພາບ, ອົງການຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳນີ້. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍ ເປັນຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບໂຄງການນີ້ ຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາເອງ.

ວຽກງານສຶກສາ

ໃນເມື່ອກ່ອນ ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2 ຖືວ່າເປັນເຂດຫຼໍ່ແຫຼມຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ການສຶກ ສາຮ່ຳຮຽນ ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນບໍ່ເປັນລະບົບ, ໄດ້ຊອກຮູ້ຮ່ຳຮຽນນຳຄູບາອາຈານ ຫຼື ທະຫານ ຜູ້ທີ່ມີໂອ ກາດໄດ້ອອກໄປຮຽນ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ນອກບ້ານ ແລ້ວກັບຄືນຢູ່ບ້ານເກົ່າ. ປະຈຸບັນ ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃນການສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍໂຮງຮຽນ ຢູ່ພາຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ຍັງໄດ້ແຈກຢາຍອຸປະກອນການສຶກສາ ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ເຊັ່ນ: ທີ່ພັກອາໃສ, ເງິນເດືອນ ແລະ ອື່ນ ໆ ທີ່ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ສາມາດຢູ່ໄດ້. ອົງການ ຍັງໄດ້ສະເໜີເອົາວຽກງານອະນຸລັກ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສິດສອນຂອງໂຮງຮຽນ ໃນເຂດ ແຫຼ່ງນ້ຳ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ ວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກ ສາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຮູ້ໄດ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນ ທີ່ມາຈາກເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ໄດ້ມີໂອກາດໄປສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕໍ່ ໃນລະດັບສູງຂຶ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ວຽກງານໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ ເພື່ອການອະນຸລັກ ໄດ້ມີການ ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ການສະແດງລະຄອນ, ຫຼິ້ນເກມ, ຖາມ-ຕອບຄຳຖາມ ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ. ທັງ ໝົດນີ້ ແມ່ນວິທີການລິເລີ່ມ ຫັນເອົາວຽກງານອະນຸລັກ ເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າໃນການສຶກສາ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນບ້ານ(VCMU).

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລິການສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນລະຫວ່າງອົງ ການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຂັ້ນເມືອງ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ. ມີຫຼາຍ ໆໂຄງການ ຊຶ່ງເລັ່ງໃສ່ການປັບປຸງ ການໄປມາຫາສູ່ກັນ ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມ ສະດວກ ແລະ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ: ນ້ຳລິນ, ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ(ໂຊລາເເຊວລ), ເຂື່ອນໄຟ ຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອທີ່ນາ.

ທີ່ມາຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2 ກຳລັງຊອກຫາບັນດາທ່າແຮງ ອັນເປັນ ແຫຼ່ງລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນລວມມີຕະຫຼາດຮອງຮັບພືດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້.