ຕິດຕໍ່

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫ່ລງນ້ຳເທີນ2
ບ້ານອຸດົມສຸກ ເມືອງນາກາຍ P.O. Box 190 ເມືອງທ່າແຂກ

ແຂວງຄຳມ່ວນ ສປປ ລາວ ເວລາເປີດ 8: 00 ໂມງ ເຖິງ 17:00 ໂມງ ແຕ່ ຈັນ ເຖິງ ສຸກ (ຍົກເວັ້ນວັນພັກສຳຄັນຕາມປະຕິທິນລາວ)
ໂທລະຊັບ: +856 (51) 620123
ແຟັກ: +856 (51) 620131