ແຜນທີ່ ແລະ ປົດສເຕີ

ແຜນທີ່

ແຜນທີ່ ຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກອງສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ສູນກາງ(2002)

ແຜນທີ່ ຈຸດສຳຫຼວດສັດປ່າ(ລະບົບຕັ້ງກ້ອງ) ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ ນ້ຳເທີນ(2006)

ແຜນທີ່ ນຳໃຊ້ດິນ, ຢູ່ສາມເຂດຍອດນ້ຳ, ນາກາຍ ນ້ຳເທີນ

ແຜນທີ່ ເຂດພື້ນທີ່ແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2

 

ໂປສ໌ເຕີ

ຊະນິດສັດປ່າທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ (ປະເພດຫວງຫ້າມ)

ຊະນິດສັດປ່າທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2

ສັດປ່າທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ ນ້ຳເທີນ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ