ຂໍ້ກຳນົດ

ດຳລັດ (Prime Ministry Decree)

  • ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເລກທີ 471 (Eng) (Lao)

ກົດໝາຍ (Laws)

  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ-_-ສັດປ່າ (Lao)
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້  (Lao)
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ (Lao)
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ (Lao)
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະຕິບັດລະບຽບການ (Lao)