ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ

ຂໍອະໄພ, ບົດຄວາມນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນ ອັງກິດ ງເທົ່ານັ້ນ.