ຂໍ້ມູນການທ່ຽວຊົມ

ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2   ກອງເລຂາ ອຄປ ທ2 ໃນປະຈຸບັນກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ ໂດຍຮ່ວມມືກັບທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນ ຮ່ວມ  ບົນພື້ນຖານການພັດທະນາເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ.  ຫັນເອົາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວມາເປັນເຄື່ອງມື ຊຶ່ງມີສ່ວນກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບວຽກງານອະນຸລັກ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວບ້ານມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີສະ ພາບການດຳລົງ ຊີວິດນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.   ວິໃສທັດ ຫຼືເວົ້າໄດ້ວ່າ: ແຜນການໃນອະນາຄົດ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫລ່ງນ້ຳ ນ້ຳເທີນ2ແມ່ນຢາກເຫັນຊຸມຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນ ຫຼື ນອກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນເຂດແຫຼ່ງນ້ຳ ມີຄວາມ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານອະນຸລັກ ພ້ອມທັງມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງຕໍ່ການ ອະນຸ ລັກ ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູບູລະນະ ແລະ ຍົກສູງສະມັດຕະພາບທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ.   ເບິ່ງບ່ອນທີ່ເປົ່າຫວ່າງໄວ້ນີ້ ຍັງມີຂໍ້ມູນຫລາຍຢ່າງກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທົດລອງ.